Close

Algemene voorwaarden

Verduurzaming Nederland staat voor het leveren van kwaliteitsproducten en -diensten die bijdragen aan een duurzame toekomst. Daarom bieden we de algemene voorwaarden aan om u te helpen begrijpen hoe wij werken. Onze algemene voorwaarden bevatten informatie over ons privacybeleid, rechten en garanties. Als er verdere informatie of duidelijkheid nodig is, neem dan gerust contact met ons op.

Onderstaand vind je onze algemene voorwaarden. Het is ook mogelijk deze te downloaden via onderstaande button.

Download

ALGEMENE VOORWAARDEN – VERDUURZAMING NEDERLAND BV

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. Verduurzaming Nederland: de besloten vennootschap ‘Verduurzaming Nederland B.V.’, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Laurens Janszoon Costerstraat 36, 5916 PS te Venlo, ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-nummer 77354052.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Verduurzaming Nederland een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: een Wederpartij, zijnde natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Partijen: Verduurzaming Nederland en de Wederpartij gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Verduurzaming Nederland zich jegens de Wederpartij verbindt tot de levering van door Verduurzaming Nederland te installeren Producten, inclusief het verlenen van bijbehorende Diensten.
6. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Verduurzaming Nederland aan de Wederpartij te leveren en voor de Wederpartij te installeren zaken verband houdende met name verduurzaming in de ruimste zin des woords, waaronder, doch niet uitsluitend en/of uitputtend, zonnepanelensysteem, warmtepompsysteem, luchtbehandelingsinstallatie, airconditioningsysteem, verwarmingsinstallatie, regelsystemen, elektrotechnische laagspanningsinstallatie, (warm)waterinstallatie, vloerverwarming installatie, kook(plaat) installatie, isolatiewerken en/of overige componenten dan wel alle bijbehorende onderdelen van voornoemde Producten begrepen kunnen zijn.
7. Diensten/Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens Verduurzaming Nederland te verlenen diensten en te leveren producten op het gebied van verduurzaming in de ruimste zin des woords, en/of te verrichten werkzaamheden, waaronder, doch niet uitsluitend en/of uitputtend, het uitbrengen van advies op het gebied van verduurzaming in de ruimste zin des woords, leveren van service en onderhoud, het aanvragen van duurzaamheidssubsidies, het opstellen, aan- en afmelden van energie labels voor zowel woningen alsook utiliteiten, uitvoering van feitelijke installatiewerkzaamheden enzovoorts.
8. Abonnement: een Overeenkomst in het kader waarvan Partijen zich gedurende onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, betreffende een maand- en/of jaarabonnement.
9. Richtlijn: aanvullende voorwaarden die in aanvulling op deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op een specifieke Dienst/Werkzaamheid.
10. Partners: de partnerinstallateur dan wel partnerbedrijven welke door Verduurzaming Nederland wordt ingeschakeld ofwel waarmee Verduurzaming Nederland samenwerkt om Diensten/Werkzaamheden uit te voeren, dan wel Producten te leveren en installeren.
11. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
12. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op knowhow.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verduurzaming Nederland en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens onverminderd van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden of Partners dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk, zoals middels een offerte, zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
6. In gevallen waarin de uitvoering van de Werkzaamheden/Diensten, het leveren en installeren van Producten, danwel de uitvoering van de Overeenkomst in het algemeen, door een Partner van Verduurzaming Nederland plaatsvindt, zijn de Algemene Voorwaarden van desbetreffende Partner eveneens en onverminderd van toepassing. Verduurzaming Nederland zal er zorg voor dragen dat in haar aanbod hier uitdrukkelijk naar wordt verwezen opdat de Wederpartij inzage heeft in de Algemene Voorwaarden van haar Partners.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Op elk aanbod van Verduurzaming Nederland zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing.
2. Elk aanbod van Verduurzaming Nederland wordt Schriftelijk en/of langs elektronische (Schriftelijke) weg gedaan en wordt voorzien van een dagtekening.
3. Het aanbod zal in ieder geval een voldoende gedetailleerde en concrete omschrijving van de Producten en/of Diensten/Werkzaamheden bevatten opdat de Wederpartij een goede beoordeling van het aanbod kan maken.
4. Elk aanbod van Verduurzaming Nederland is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. Een aanbod van Verduurzaming Nederland kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door Partijen binnen een redelijke termijn worden herroepen.
5. Aan een aanbod van Verduurzaming Nederland dat een kennelijke fout of vergissing/verschrijving bevat, alsmede aan een aanbod van Verduurzaming Nederland dat is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verduurzaming Nederland niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Iedere Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Verduurzaming Nederland, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verduurzaming Nederland uitdrukkelijk anders aangeeft.
8. Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

1. De Wederpartij staat ervoor in dat zij Verduurzaming Nederland, gevraagd of ongevraagd, binnen bekwame tijd alle gegevens verstrekt en medewerkingen verleent die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn. Voorts dient de Wederpartij Verduurzaming Nederland steeds tijdig alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen kan zijn het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
2. De Wederpartij staat in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde goedkeuringen van derden en vrijwaart Verduurzaming Nederland van alle aanspraken van derden wegens het ontbreken daarvan.
3. De Wederpartij dient ervoor te zorgen dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de verplichtingen van Verduurzaming Nederland en/of Partners behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de Diensten/Werkzaamheden van Verduurzaming Nederland en/of Partners daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dan wel dreigt te ontstaan, dient Wederpartij Verduurzaming Nederland hiervan tijdig in kennis te stellen.

ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN OP LOCATIE WEDERPARTIJ

1. Indien de levering van diensten, producten en uitvoering van werkzaamheden plaatsvindt op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, dan vindt dit artikel toepassing.
2. De Wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Diensten/Werkzaamheden. Voorts dient de Wederpartij er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
– de door Verduurzaming Nederland tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de Werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren;
– sprake is van een plaats van uitvoering die geschikt is voor de uitvoering van de Werkzaamheden en de verwerking en opstelling van alle daarbij te verwerken en te gebruiken zaken;
– vrij is van obstakels, om het voor de door Verduurzaming Nederland tewerkgestelde personen mogelijk te maken meteen met de uitvoering van de Werkzaamheden te kunnen aanvangen;
– alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden worden gehandhaafd voor zover zulks redelijkerwijs van de Wederpartij kan worden gevergd.
3. De door Verduurzaming Nederland tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere in redelijkheid door hen gewenste zaken en voorzieningen die op locatie van uitvoering van de Werkzaamheden beschikbaar zijn.
4. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, dan wel het bepaalde in artikel 4, is Verduurzaming Nederland, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen en/of geleden schade door te berekenen aan de Wederpartij.

ARTIKEL 6. | INHOUD, DUUR EN OPZEGGING VAN ABONNEMENTEN

1. Een Abonnement van Verduurzaming Nederland voorziet in service en onderhoud, alsook eventuele voorrijkosten, arbeidsloon, verhelpen van storingen en vervanging van onderdelen, een en ander met inachtneming van hetgeen uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen tussen Partijen met het oog op de verschillende typen Abonnementen en onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.
2. Vervanging van defecte onderdelen valt niet onder de dekking van het Abonnement indien het gebrek van het onderdeel het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Verduurzaming Nederland toe te rekenen omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief verstaan, begrepen, gebreken als gevolg van (moedwillige) beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of andere aanwijzingen van of vanwege Verduurzaming Nederland en reparaties die of onderhoud door de Wederpartij zelf dan wel in haar opdracht door derden, in ieder geval niet door Verduurzaming Nederland of haar Partners, is/zijn uitgevoerd.
3. Abonnementen worden aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigen door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, met dien verstande dat een Consument het Abonnement kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
4. Door het eindigen van het Abonnement maakt de Wederpartij niet langer aanspraak op de Diensten als bedoeld in lid 1 van dit artikel, met dien verstande dat niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Verduurzaming Nederland kunnen doen gelden (conformiteit).

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN EN DERDEN

1. Uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe Verduurzaming Nederland zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, betreffen slechts indicatieve, niet-fatale termijn, hetgeen derhalve dient als een richtlijn. Verduurzaming Nederland zal zich inspannen om Diensten/Werkzaamheden en/of Producten binnen de overeengekomen termijn en volgens de overeengekomen specificaties te leveren.
2. Verduurzaming Nederland is gerechtigd derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. Behoudens en voor zover de wet daaraan onder de omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Verduurzaming Nederland niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die door Verduurzaming Nederland bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
3. In gevallen waarin Verduurzaming Nederland slechts bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Wederpartij en derden, is Verduurzaming Nederland bij die overeenkomsten geen partij en draagt ter zake nimmer enige aansprakelijkheid.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

1. De Wederpartij is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door of namens Verduurzaming Nederland onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door haar veronderstelde tekortkoming, aan Verduurzaming Nederland mondeling kenbaar te maken, althans binnen twee werkdagen aan Verduurzaming Schriftelijk mede te delen c.q. te bevestigen.
2. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt of klaagt ten aanzien van prestaties die reeds uitdrukkelijk door haar zijn goedgekeurd, zoals middels een door haar ondertekende
werkbon, vloeit er voor Verduurzaming Nederland een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
3. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling bestaan.
4. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van Consumenten onverlet, inhoudende dat het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Verduurzaming Nederland is geklaagd.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

1. Verduurzaming Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Verduurzaming Nederland geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen transportmoeilijkheden, storingen in communicatieverbindingen of netwerken, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, onderbrekingen, uitsluitingen, oproer, molest en stakingen.
2. Voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan zes maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Verduurzaming Nederland bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst, behoudens voor zover aan het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst redelijkerwijs geen zelfstandige waarde toekomt.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Verduurzaming Nederland is, indien de omstandigheden dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Verduurzaming Nederland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Verduurzaming Nederland gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Verduurzaming Nederland op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
4. De Wederpartij is verplicht de schade die Verduurzaming Nederland ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
5. Indien Verduurzaming Nederland de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld, zijn alle door Verduurzaming Nederland vermelde prijzen exclusief BTW. In relatie tot Consumenten worden prijzen evenwel (mede) inclusief BTW vermeld.
2. Verduurzaming Nederland is gerechtigd de overeengekomen prijs van het Abonnement jaarlijks per 1 januari te wijzigen. De Wederpartij dient in dat geval in ieder geval in te stemmen met een verhoging van de prijs voor zover die verhoging wordt vastgesteld aan de hand van de navolgende indexeringsclausule: de verhoging wordt vastgesteld door de laatst geldende prijs te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller is het indexcijfer dat geldt voor de maand oktober voorafgaande aan de verhoging en waarvan de noemer is het indexcijfer dat geldt voor de maand oktober van het daaraan voorafgaande jaar. De indexcijfers betreffen de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie (CPI), alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
3. Verduurzaming Nederland is steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen koopprijs te vorderen, met dien verstande dat Verduurzaming Nederland de Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen.
4. Verduurzaming Nederland is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar rustende reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Verduurzaming Nederland en/of haar Partners of door Verduurzaming Nederland ingeschakelde derden.
5. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Verduurzaming Nederland voorgeschreven wijze. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij door Verduurzaming Nederland anders is vermeld.
6. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de Wederpartij, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
7. Verduurzaming Nederland is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. De aansprakelijkheidsbeperkingen voortvloeiende uit de volgende leden van dit artikel en het overige van deze algemene voorwaarden, gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verduurzaming Nederland.
2. Verduurzaming Nederland is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door hem verstrekte adviezen en instructies, ook in geval deze adviezen of instructies onbedoeld onjuist bleken te zijn. Het opvolgen van adviezen en instructies van Verduurzaming Nederland, door of namens de Wederpartij, geschiedt voor eigen risico.
3. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar verstrekte gegevens, onjuistheden in de door Wederpartij verlangde constructies en werkwijzen, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede andere omstandigheden die niet aan Verduurzaming Nederland kunnen worden toegerekend.
4. Verduurzaming Nederland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de ondeugdelijke werking van de geleverde Producten als gevolg van storingen, virussen of inbreuken van derden (hacks) op de technische systemen van de Wederpartij dan wel van Verduurzaming Nederland waarvan de uitvoering van de Diensten afhankelijk is.
5. Het is de verantwoordelijkheid van de Wederpartij om haar eigendommen volledig te verzekeren. Voor zaakschade, diefstal e.d. draagt Verduurzaming Nederland nimmer enige aansprakelijkheid.
6. Verduurzaming Nederland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:
– het niet overeenkomstig de aard en bestemming daarvan gebruiken van de Producten;
– het niet in acht nemen van de door Verduurzaming Nederland verstrekte bedieningsvoorschriften en andere aanwijzingen;
– wijzigingen, reparaties, verplaatsingen en/of controles van de Producten door anderen dan Verduurzaming Nederland of door Verduurzaming Nederland ingeschakelde derden;
– kortsluiting, water-, brand-, en rookschade, blikseminslag, stroomstoringen, storingen in telecommunicatieverbindingen en overige oorzaken die zich buiten de invloedsfeer van Verduurzaming Nederland begeven of anderszins redelijkerwijs niet voor risico van Verduurzaming Nederland komen.
7. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid van Verduurzaming Nederland voor herstelbare schade niet eerder dan nadat de Wederpartij Verduurzaming Nederland in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor Verduurzaming Nederland ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
8. Verduurzaming Nederland is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in het volgende lid, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Verduurzaming Nederland in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Verduurzaming Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verduurzaming Nederland aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Verduurzaming Nederland toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
9. De aansprakelijkheid van Verduurzaming Nederland is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Verduurzaming Nederland betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Verduurzaming Nederland nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Verduurzaming Nederland daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Verduurzaming Nederland dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Wederpartij de schade onverwijld na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Verduurzaming Nederland heeft gemeld.
11. Onverminderd de vervalvervaltermijnen uit deze algemene voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Verduurzaming Nederland één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
12. De Wederpartij vrijwaart Verduurzaming Nederland van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Verduurzaming Nederland toerekenbaar is.
13. In geval van een Consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Verduurzaming Nederland geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij al haar verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Het is de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Verduurzaming Nederland hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Verduurzaming Nederland en de eventueel door Verduurzaming Nederland aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Verduurzaming Nederland is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
5. Indien Verduurzaming Nederland geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan Verduurzaming Nederland te verpanden.
6. Als de Wederpartij, nadat de Producten aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

1. Op alle Overeenkomsten en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan onder de omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Verduurzaming Nederland aangewezen om van gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.