Close

Klimaatakkoord

Het verschil tussen het energiebeleid, klimaatbeleid en klimaatakkoord

Velen hebben wel eens gehoord over het energieakkoord. Tegenwoordig word er veel gesproken over het klimaatakkoord. In het kort leggen wij het grote verschil uit. Voor het energiebeleid in Nederland is in 2013 het energieakkoord gesloten. In dit akkoord wordt niet alle CO2 uitstoot aangepakt. Op initiatief van het kabinet is daarom het klimaatakkoord opgesteld. Het hoofddoel is CO2 reductie.

Deze uitstoot van broeikasgassen gaat veel sectoren aan, met als grote de industrie en landbouw. Het doel is om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten als we in 1990 deden. Het klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we de komende jaren gaan nemen om dit doel te halen.

Het doel is om klimaatverandering tegen te gaan en zo heeft Nederland het ook afgesproken in het klimaatverdrag Parijs. In totaal zijn er 196 landen, waar Nederland er één van is, welke zich hebben gecommitteerd om in 2050 de aarde opwarming te beperken tot het liefst 1,5 graad Celcius, maar zeker 2 graden Celcius.

Klimaatakkoord tegen smelten van de ijsberg

Waar staan de verschillende akkoorden voor?

Klimaatbeleid, energiebeleid

Om bovenstaande doelen te kunnen bereiken kunnen woningeigenaren onderstaande maatregelen nemen. Op veel van deze maatregelen worden subsidies verstrekt om het te kunnen realiseren.

Duurzaam bouwen

 • Duurzame materialen gebruiken die rekening houden met het milieu en de gezondheid van de bewoners en gebruikers
 • Goede ventilatie, zodat vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen voorkomen wordt
 • Prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden
 • Hergebruik van sloopmateriaal d.m.v. duurzaam slopen
 • Verantwoord watergebruik, scheiding regenwater
 • Voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen opraken

Technieken voor duurzaam opwekken en energie besparen

Voor versnelling Klimaatakkoord

Klimaatplan

Een klimaatplan maken is één van de acties welke de klimaatwet stelt. In dit plan moeten de hoofdlijnen staan beschreven over hoe het kabinet haar doelstellingen wil halen. Dit plan wordt behandeld in de Eerste en in de Tweede Kamer. De Raad van State geeft over dit plan een onafhankelijk advies. Het eerste plan van 2019 kan tot 2021 worden bijgewerkt en zal tot 2030 gelden.

Klimaatakkoord

In 2019 presenteerde het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) al de doorrekening van de maatregelen. Hieruit bleek dat we op dit moment nog tekort schieten. De plannen zijn niet genoeg om de Parijs doelstellingen te halen. De beoogde CO2-reductie van 49% is zeer waarschijnlijk niet haalbaar. Wat is het kabinet dan van plan:

 • Een eerlijkere verdeling tussen lusten en lasten: de energierekening wordt lager, huishoudens gaan minder betalen
 • Een eerlijke bijdrage van de industrie. Zij gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Er komt een CO2-heffing
 • Minder CO2 opgeslagen onder de grond, waardoor er in echte groene innovaties kan worden geïnvesteerd
 • Stimulering van de tweedehands elektrische automarkt voor particulieren
 • De landbouw zal extra tonnen CO2 moeten besparen

De komende maanden/jaren zullen we telkens opnieuw moeten evalueren hoe we er nu werkelijk voor staan!

In het klimaatakkoord zijn uiteraard veel meer zaken besproken. Er is een lijst met meer dan 70 vragen gemaakt over het klimaatakkoord. Het gehele klimaatakkoord telt meer dan 250 pagina’s en is hier te vinden.